สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

ข่าวประชาสัมพันธ์

ยังไม่มีข่าวประชาสัมพันธ์ใหม่

     สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลขอให้ผู้สมัครที่จะกรอกข้อมูลการสมัครงาน โปรดศึกษารายละเอียดให้เข้าใจและครบถ้วนสมบูรณ์ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกหรือไม่เรียกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้ารับการสอบคัดเลือกหรือคัดเลือก โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งเหตุผลให้ทราบ และผู้สมัครจะอ้างสิทธิ์ใด ๆ โต้แย้งมิได้

     ทั้งนี้ ใบสมัครของท่านสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะเก็บเป็นข้อมูลไว้ในระบบเป็นเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ท่านเข้ากรอกใบสมัคร และเมื่อครบตามระยะเวลาที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกำหนด หากท่านที่มีความสนใจจะเข้าร่วมงานกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ให้ท่านสมัครเข้าในระบบใหม่อีกครั้ง

หมายเหตุ ก่อนบันทึกโปรดเตรียมไฟล์สำหรับแนบ คือ วุฒิการศึกษา (.PDF) รูปหน้าตรง (.JPG หรือ .PNG) เอกสารใบรับรองถ้ามี

ข้าพเจ้ายอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขที่สำนักงานกำหนด